TTMER5: Digitális vonalszakasz kiegyenlítése

Ellenőrző kérdések

A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez!

 1. Milyen annak a hálózatnak az átviteli karakterisztikája, amelynek súlyfüggvénye késő illetve siető echót is tartalmaz?

 2. Rajzolja fel a T-szűrő blokksémáját, ismertesse elvét!

 3. Ismertesse az alapsávi összeköttetés modell felépítését és elemeinek szerepét.

 4. T egységkésleltetésű T-szűrővel milyen sebességű adatátviteli összeköttetés egyenlíthető ki, illetve milyen sávban alkalmazható szélessávú kiegyenlitőként?

 5. Rajzolja fel egy olyan N=4-es ideális T-szürő súlyfüggvényét, amely közel konstans amplitudó karakterisztikát biztosit!

 6. Milyen a T-szűrő amplitudó- és fáziskarakterisztikája, ha cn << c0 ?

 7. Végezze el a lineáris fázismenetű 600 Hz határfrekvenciájú ideális aluláteresztő approximációját egy 1/2T=1200Hz, N=4 jellemzőkkel rendelkező T-szűrővel. A beállítandó együtthatókat Fourier-soros módszerrel határozza meg. A legnagyobb együttható érték 1 legyen.
  A feladat otthon előre is megoldható, névvel ellátva beadható.

 8. Végezze el a megfeleltetést az adatátviteli összeköttetés modell elemei és a mérőhely eszközei között.

 9. Mi a torzításmentes átvitel kritériuma?

 10. Rajzolja fel egy távbeszélőcsatorna amplitúdó és futási idő karakterisztikáját! Rajzolja meg hozzá egy vonalkiegyenlítő amplitúdó és futási idő karakterisztikáját úgy hogy a csatorna és a kiegyenlítő kaszkádba kapcsolása esetén az eredő átviteli karakterisztika a távbeszélőcsatorna üzemi frekvenciatartományában teljesítse a torzításmentes átvitel kritériumát.

 11. Milyen elven történik a csoportfutási idő mérése az EP2 mérőkészülékben?

 12. Miért kell a mérés során a szemábra felvételéhez szinkron üzemmódba (FRAMING SYNC) kapcsolni a DT10 interfész tesztert?

 13. Továbbítható-e az adatátviteli összeköttetés modellen az órajel?

 14. Miért kell a mérés során a bithibaarány méréséhez aszinkron üzemmódba (FRAMING ASYNC) kapcsolni a DT10 interfész tesztert?

 15. Mi a szemábra? Hogyan jelenítjük meg a szemábrát? Milyen következtetéseket lehet levonni a szemábrából az átvitel minőségére vonatkozóan?