Tájékoztató a BMEVITMML03 kódú Önálló laboratórium 2. tantárgy
félév végi lezárásáról a BME TMIT-en

Tartalomjegyzék:

 1. Bevezető
 2. Írásbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma
 3. Szóbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma
 4. Osztályozási algoritmus és a jegybeírás módja
Függelék: Konzulens által visszaküldendő űrlap

I. Bevezető

A tárgykövetelményekkel összhangban gyakorlati jegyet az a hallgató kap, aki:


II. Az írásbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma

Az írásbeli beszámoló célja a félévi munka dokumentálása, valamint a mérnöki dokumentumok elkészítésének gyakorlása.
Ezek alapján a két alapvető követelmény a következő:

érdemes még elolvasni a konkrét osztályzási szempontokat is.

Az írásbeli beszámoló kötött formátumú: (legalább) négy részből áll:

 1. Személyi adatok (név, Neptun kód, e-mail cím, konzulens(ek) neve(i), email-címe(i), feladat címe, feladat leírása)
 2. Elméleti bevezető, a feladat környezetének ismertetése, a munka előzményei és kiindulási állapota. Csapatban dolgozó embereknél ez a rész lehet (részben) közös.
 3. Az elvégzett saját munka és az eredmények ismertetése, valamint a munka végállapotának ismertetése
 4. . Ez a rész az összterjedelem min. 50%-a kell legyen. Ez a rész semelyik más hallgató beszámolójával nem lehet közös, ha mégis így lenne, az helyből elégtelen beszámolót jelent!
 5. A tanulmányozott irodalom és a csatlakozó dokumentációk felsorolása. Csapatban dolgozó embereknél ez a rész lehet (részben) közös.

Terjedelem, külalak: Kötelező az értelemszerűen aktualizálandó Word, vagy LaTeX dokumentum-sablon, vagy azzal struktúrális tagolás, felépítés szempontjából egyenértékű változat használata. A Word sablonban megadott beállításokkal

a megengedett terjedelem függelékekkel, fedőlappal és minden egyébbel együtt. Az ennél rövidebb, illetve hosszabb terjedelem rosszabb jegyet jelent. (Mert a rövidebbb nem takar elegendő munkát, a hosszabb pedig azt jelzi, a hallgató nem tanulta meg a lényegkiemelés nevű fontos dokumentumszerkesztési elvet.)

Mint általában egy projektet összegző beszámoló, a beadott mű a lehetőségekhez és terjedelmi korlátokhoz képest "önálló" dokumentum legyen. Az "önálló" (standalone) jelző azt jelenti, hogy a "távközlési/informatikai mérnöki alapműveltséget feltételezve" bármely olvasó által megérthető legyen. Ehhez az ökölszabály tapasztalatlan szerzőknek: add oda az irományt a munkáddal nem ismerős, de általában jó felkészültségű csoport/évfolyamtársadnak elolvasásra. Ha az képes megérteni a dokumentumot, akkor valószínűleg jó. Ha nem érti, akkor minimum az elméleti bevezetőn van még mit csiszolni.

A tartalommal, terjedelemmel kapcsolatban a fenti tájékoztatóban leírtak mérvadók. Az ennek meg nem felelő dolgozatok szerzői szóbeli beszámolót nem tehetnek, így gyakorlati jegyet sem kaphatnak!

Az írásbeli beszámolót NEM lehet kiváltani máshova készített "tudományos cikk" vagy TDK változtatás nélküli beadásával, mivel az írásbeli beszámoló célja elsősorban nem tudományos publikáció, hanem prodzsekt-report, munkaelszámolás. Többszerzős tudományos cikkből különösen nem állapítható meg a hallgató saját, egyéni munkája. Az ilyen jellegű cikk kizárólag a beszámoló függelékeként fogadható el, amennyiben az kizárólag a hallgató saját munkája (egyszerzős cikk). Ez utóbbi esetben az előírt beszámoló sablonból legalább a címlap (adatok), valamint a minimum egy oldalas 2. fejezetet továbbra is külön el kell készíteni (a félévsorán elvégzett munka és annak kezdő- és végállapotának tételes felsorolása), a cikket ekkor függelékként elektronikusan be kell szerkeszteni. A végeredmény nem haladhatja meg az előírt terjedelmet.

A tárgy a mérnöki munkavégzésre készít fel, ezért az elektronikus beadás konkrét formátumát a konzulens (="munkahelyi főnök") határozza meg a fentiek közül, ez nem választható a hallgató (=”dolgozó”) által szabadon. (Mint ahogy egy munkahelyen is követni kell a cég előírt formátumait).

Az írásbeli beadásának algoritmusa:

 1. Az írásbeli beszámolót ebben a formátumban, először a konzulens által meghatározott módon (kinyomtatva vagy elektronikus formában) a konzulensnek kell benyújtani, célszerűen a 11-12. tanulmányi hét folyamán.
 2. Miután a konzulens engedélyezi a beadást, az elkészült dokumentumot PDF formátumban fel kell feltölteni a labortámogató rendszerbe.
  Figyelem: a labortámogató rendszer ellenőrzi a dokumentum oldalszámozását, így a PDF-et úgy kell létrehozni, hogy tartalmazzon oldalszámra vonatkozó metainformációt.

Határidő: A labortámogató rendszerbe egységesen 2018. november 30-án 18 óráig kell feltölteni az írásbeli beszámolót. A határidő be nem tartását a hanyagsági faktorral büntetjük. Ha a beszámoló az említett hirdetményekben megfogalmazott követelményeknek részben nem felel meg, akkor a tárgyfelelős azt kiegészítésre visszaadja és a szóbelit — e-mail útján — mindaddig nem engedélyezi, amíg az írásbeli beszámoló az alapvető követelményeknek meg nem felel. Ha ez a szorgalmi időszak végéig elhúzódik, akkor a hallgató a tárgyból csak pótlás jelleggel kaphat jegyet! Ilyen fajta beszámoló csak kivételes esetben lehetséges, a kapható jegy általában közepesnél (3) jobb nem lehet.

III. A szóbeli beszámoló lebonyolítása és formátuma

A beszámoló célja az ipari/vállalati környezetében szokásos, a management felé adott tömör projekt beszámoló (’briefing’) gyakorlása. A hallgatónak ’el kell adnia’ a munkáját a közönség felé. Osztályozási szempont többek között az előadási technika és az időgazdálkodás. Ennek megfelelően a szóbeli beszámoló:

A szóbelire beszámoló folyamata időrendbe szedve

 1. A félévi munka és az írásbeli előzetes leosztályoztatása a konzulenssel az intraweben.
 2. A fentiek szerint jóváhagyott beszámoló eljuttatása tárgyfelelőshöz: feltöltés az intrawebre a 2018. november 30. 18 órai határidőig.
 3. A szóbeli beszámolóra 2018. december 4-én és 5-én lesznek időpontok. A szóbelire az intrawebenjelentkezhetnek a hallgatók a beszámoló napját megelőző déli 12:00-ig. Ha valakinek egyik időpont sem felel meg, keresse meg mihamarabb e-mailben a tárgyfelelőst.
 4. Az előadásanyag feltöltése a labortámogató rendszerbe a 2018. december 3. 0 órai határidőig. Ez nem kötelező egyelőre. Ha valaki feltölti, azt később módosítani lehet.
  Kérjük, hogy a feltöltés tényétől függetlenül minden hallgató hozza magával az előadását elektronikus formátumban!
 5. A beszámoló helye az IB. 210-es terem vagy az IB. 211-es labor.
 6. Beszámoló a megadott időpontban, melyre minden hallgató részéről legalább egy konzulenst is szeretettel várunk.
Megjegyzések:

Az osztályozás algoritmus és a jegybeírás módja

A félévi osztályzatban 50-50%-ban tartalmi és formai követelmények szerepelnek . Konkrétan ez 4 db. részosztályzat súlyozott átlaga:

 1. Félévi munka, konzulens osztályzata: J1
 2. írásbeli beszámoló, konzulens osztályzata: J2
 3. írásbeli beszámoló, tárgyfelelős osztályzata: J3
 4. Szóbeli beszámoló, tárgyfelelős osztályzata: J4

A Féléves jegy a határidők be nem tartását büntető hanyagsági faktor (HF) figyelembe vételével alakul ki:
<osztályzat> = HF * (J1*0,5 + J2*0,125 + J3*0,125 + J4*0,25)


Függelék: A konzulens által kitöltendő űrlap.

A konzulenseknek az alábbi űrlapot visszaküldve kell a hallgatókat osztályozni:
1. A konzulens osztályzata félévi munkáról (feladat megoldása): [ ] 
2. A konzulens értékelése a dolgozatról: 
Igen [ ] Nem [ ] Megfelelő-e az elméleti bevezető és az irodalomjegyzék? 
Igen [ ] Nem [ ] Egyértelmű-e munka kiindulási állapotának ismertetése?
Igen [ ] Nem [ ] Egyértelműen kiderül-e, mi volt a hallgató 
         saját, elvégzett munkája a félév során? 
Igen [ ] Nem [ ] Egyértelmű-e a munka végállapotának ismertetése? 
Igen [ ] Nem [ ] Megfelelő-e a dokumentum technikai színvonala? 

A fentiek alapján a dolgozatra adott osztályzat (szükséges feltétel a
jeleshez 5db. ’igen’): [ ] 


Utolsó módosítás: 2018. november 13. Marosits Tamás